Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski
w skokach przez przeszkody (na sezon 2020)

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski (dalej DPP) jest Polski Związek Jeździecki (dalej PZJ) a jej koordynatorem VLN Adamus Spółka Jawna (dalej koordynator).

 2. Cykl PLJ będzie składał się 7-9 zawodów kwalifikacyjnych oraz finału.

 3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy (zrzeszeni i bez przynależności klubowej) oraz zawodnicy zagraniczni zrzeszeni w polskich klubach.

 4. W klasyfikacji finału PLJ zostanie uwzględniony zawodnik, który brał udział w minimum dwóch zawodach kwalifikacyjnych PLJ.

 5. Zawody kwalifikacyjne rozgrywane będą u poszczególnych Organizatorów Zawodów Kwalifikacyjnych PLJ zgodnie z wpisem do kalendarza PZJ .

 6. Organizator Zawodów Kwalifikacyjnych zobowiązany jest do wpłaty 10.000zł na konto PZJ na poczet puli nagród finałowych PLJ.

 7. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany organizatorów poszczególnych kwalifikacji PLJ (powołanie nowych na ich miejsce)w przypadku nie dokonania przez tych organizatorów wpłaty deklarowanej kwoty 10.000zł na konto PZJ do dnia 10.11.2019.

 8. Suma wpłat od wszystkich Organizatorów Zawodów Kwalifikacyjnych zostanie przekazana przez PZJ na poczet puli nagród finału PLJ.

 9. W klasyfikacji ogólnej w przypadku rozegrania 7 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będą brane wyniki z 4 najlepszych zawodów; w przypadku rozegrania 8 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 5 najlepszych wyników; w przypadku rozegrania 9 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 6 wyników.

 10. Za prowadzenie klasyfikacji PLJ w zawodach kwalifikacyjnych odpowiedzialny jest koordynator rozgrywek PLJ. Koordynator zobowiązuje się do przesłania po każdych zawodach kwalifikacyjnych kompletnej klasyfikacji do biura PZJ w celu ich ewentualnej weryfikacji. Za prowadzenie klasyfikacji w zawodach finałowych odpowiedzialny jest organizator Finału na podstawie klasyfikacji łącznej po wszystkich zawodach kwalifikacyjnych przekazanej przez koordynatora i sprawdzonej przez PZJ.

 11. Zawody PLJ są wpisane i oznaczone w kalendarzu PZJ.

 12. W wyjątkowych przypadkach można odwołać maksymalne dwa z zaplanowanych na dany sezon zawodów kwalifikacyjnych.

 13. W przypadku wszelkich niejasności decyzje podejmuje Koordynator PLJ.

 14. Kategorie:

Złota - na poziomie finału rundy złotej odpowiadającej dużej rundzie na ZO (konkurs Grand Prix145 cm).

Srebrna - na poziomie finału rundy srebrnej odpowiadającej średniej na ZO (konkurs 135 cm).

Brązowa- na poziomie finału rundy brązowej odpowiadającej małej na ZO (konkurs 125 cm).

W kategorii Brązowej mogą startować zawodnicy, którzy posiadają uprawnienia II i III stopnia i nie startują w rundzie Złotej. Jeżeli zawodnik startujący w kategorii Brązowej w trakcie trwania rozgrywek zdobędzie uprawnienia I stopnia może pozostać w tej kategorii do momentu zakończenia rozgrywek i będzie w niej klasyfikowany pod warunkiem, że nie weźmie udziału w rundzie Złotej. W kategorii Brązowej nie mogą startować zawodnicy, którzy przez ostatnie 3 lata (od 2017 włącznie) startowali w Mistrzostwach Polski, Halowym Pucharze Polski oraz Halowych Mistrzostwach Polski w kategoriach Młodych Jeźdźców i Seniorów. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania rozgrywek PLJ wezmą udział w Mistrzostwach Polski kategorii Młodych Jeźdźców lub Seniorów nie mogą być klasyfikowani w kategorii Brązowej. W przypadku jeżeli zawodnik rozpoczął rywalizację w kategorii Brązowej i wystartował w rundzie Złotej zostanie wyeliminowany z klasyfikacji rundy Brązowej, a zdobyte punkty zostają anulowane. W finale rundy Brązowej mogą startować zawodnicy z uprawnieniami I stopnia lecz nie będą brani do klasyfikacji rundy Brązowej.

 

§ 2. Zawody kwalifikacyjne:

 1. Zawody kwalifikacyjne PLJ rozgrywane są przez 3 trzy dni i odbywają się w randze ZO2* (CSN2*). Minimalna pula nagród pieniężnych to 45.000zł . Podczas zawodów kwalifikacyjnych dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych konkursów, a także rundę młodych koni jednakże musi być przeznaczona na ten cel dodatkowa pula nagród pieniężnych. Organizator zawodów może rozegrać zawody w formule 4-dniowej, lecz musi ten fakt uzgodnić z koordynatorem oraz zgłosić do kalendarza PZJ. W przypadku rozgrywania zawodów w formule 4-dniowej konkursy PLJ w kategorii Złotej odbywają się w pierwszym, drugim i czwartym dniu zawodów, pozostałe kategorie do decyzji Organizatora.

 2. Wszystkie zawody kwalifikacyjne będą odbywać się na takich samych warunkach zawartych w propozycjach zawodów.

 3. Każdy zawodnik w konkursie kwalifikacyjnym może wystartować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ będzie brany pod uwagę lepszy wynik uzyskany w konkursie, natomiast nagrody finansowe zostaną podzielone zgodnie z wynikami konkursu. W przypadku startu w konkursie na większej ilości koni zawodnik przed rozpoczęciem konkursu musi podać konie liczone do klasyfikacji PLJ. W innym przypadku nie będzie klasyfikowany w PLJ. 

 4. Konkurs kwalifikacyjny do PLJ w kategorii Złotej jest konkursem Grand Prix i będzie rozgrywany według zasad Art. 238.2.2

 5. Konkursami kwalifikacyjnymi do PLJ w kategoriach Srebrnej i Brązowej będą konkursy rozgrywane według zasad Art.238.2.2

 6. Konkursy kwalifikacyjne DPP są konkursami drużynowymi. Trener drużyny powołuje skład 6-cio osobowy. Skład raz powołany przez klub/WZJ/organizację nie może ulec zmianie przez wszystkie kwalifikacje. W konkursie startuje 3 lub 4 zawodników z danej drużyny, do wyniku drużyny liczą się trzy najlepsze wyniki. Wysokość przeszkód 125cm. W przypadku jednakowej liczby punktów drużyn, zwycięzcę rozstrzygnie rozgrywka na punkty i czas, do której przystąpi wytypowany przez drużynę jeden z zawodników danej drużyny. O kolejności starów drużyn decyduje losowanie, o kolejności startów poszczególnych zawodników w drużynie decyduje trener drużyny i podaje tą informację przed rozpoczęciem konkursu, w przypadku braku decyzji trenera kolejność startu zawodników w drużynie zostanie wylosowana.

 7. Kwalifikacje do GP wg Art. 261.6 Przepisów w skokach, w kategoriach Srebrnej i Brązowej nie obowiązują kwalifikacje do finałów rund, jednak aby zawodnik był klasyfikowany w danych zawodach kwalifikacyjnych musi wystartować w przynajmniej dwóch z trzech konkursów danej rundy. Koń, który nie uzyskał kwalifikacji do GP ma prawo startu w finale rundy Brązowej lub Srebrnej.

 8. Punktacja do PLJ w zawodach kwalifikacyjnych – klasyfikacja indywidualna.

  W zawodach kwalifikacyjnych w kategoriach Złotej, Srebrnej, Brązowej zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli:

  M-ce

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Pkt

  do PLJ

   

  20

   

  19

   

  18

   

  17

   

  16

   

  15

   

  14

   

  13

   

  12

   

  11

   

  10

   

  9

   

  8

   

  7

   

  6

   

  5

   

  4

   

  3

   

  2

   

  1

   

 9. Punktacja do PLJ w zawodach kwalifikacyjnych – klasyfikacja drużynowa.

W zawodach kwalifikacyjnych w kategorii drużynowej drużyny zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli:

Miejsce

1

2

3

4

5

Punkty

5

4

3

2

1

 

§ 3. Zawody finałowe:

 1. Zawody finałowe PLJ rozgrywane są w randze ZO2* (CSN2*). Łączna pula nagród pieniężnych to 200.000 zł. Zawody finałowe składają się z półfinałów, które będą rozegrane w pierwszym i drugim dniu zawodów według Art.274.1.5.3 oraz finału w ostatnim dniu. W klasyfikacjach indywidualnych punkty za zajęte miejsca liczone są wg poniższej tabeli.

  M-ce

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  I

  półfinał

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  II

  półfinał

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  Finał

  40

  38

  36

  34

  32

  30

  28

  26

  24

  22

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

   

  Konkurs DPP jest rozgrywany tylko jako finał wg art. 238.2.2 i może być rozegrany w pierwszym lub drugim dniu zawodów, punkty za zajęte miejsca liczone są wg poniższej tabeli:

  Miejsce

  1

  2

  3

  4

  5

  Punkty

  10

  8

  6

  4

  2

   

 2. Finał zawodników indywidualnych będzie rozgrywany jako konkurs dwunawrotowy zwykły / zwykły Art.273. Kolejność startu w obu nawrotach finału odwrotna do zajmowanych miejsc w łącznej klasyfikacji PLJ po konkursach półfinałowych. W konkursie finałowym zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył przynajmniej jeden z półfinałów.

 3. W kategoriach indywidualnych po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim zawodnikom do punktów zgromadzonych przed zawodami finałowymi dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursach półfinałowych i konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie finałowym.

 4. W DPP po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim drużynom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie finałowym.

 5. Zawodnicy indywidualni oraz drużyny które zostaną sklasyfikowane na miejscach 1-3 poza nagrodami otrzymają medale, puchary, szarfy oraz derki.

 

Tabela podziału puli nagród

Lp

Klasa konkursu

Art.

Rodzaj konkursu

pula

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

25%

 

Dzień I

1

R. Brązowa N

Art.274.1.5.3

dwufazowy

1500

500

350

250

100

100

50

50

50

50

2

R. Srebrna C

Art.238.2.1

zwykły

2250

750

500

300

200

150

100

100

100

50

3

R. Złota CC

Art.274.1.5.3

dwufazowy

4000

1200

900

600

400

300

200

200

100

100

4

R. DPP

Art.238.2.2

drużynowy

5000

2500

1500

1000

 

 

 

 

 

 

 

Dzień II

5

R. Brązowa N

Art.238.2.1

zwykły

1500

500

350

250

100

100

50

50

50

50

6

R. Srebrna C

Art.274.1.5.3

dwufazowy

2250

750

500

300

200

150

100

100

100

50

7

R. Złota CC

Art.238.2.1

zwykły

4000

1200

900

600

400

300

200

200

100

100

 

Dzień III

8

R.BrązowaN1PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

3500

1000

750

550

400

300

200

150

100

50

9

R. Srebrna C1PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

5500

1500

1050

800

650

500

400

300

200

100

10

R. Złota CC1 PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

15500

5500

3500

2500

1600

900

600

400

300

200

Suma 45.000 zł

 

Nagrody pieniężne za klasyfikację ogólną PLJ 

Runda

Pula

Miejsce

1

Miejsce

2

Miejsce

3

Miejsce

4

Miejsce

5

Miejsce

6

Miejsce

7

Miejsce

8

25%

Złota

90.000

33000

22000

14000

8600

5000

3000

2200

1200

1000

Sebrna

35.000

13000

6500

5000

3500

2500

2000

1250

750

500

Brązowa

20.000

7000

4000

2500

2000

1500

1250

750

500

500

DPP

10.000

5000

3000

2000

 

 

 

 

 

 

 

155.000 zł